Regulamin konkursu – ZA CO KOCHASZ EDUKACJĘ DOMOWĄ? (Instagram)

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany na osi czasu profilu @innedu_ed w serwisie Instagram: https://www.instagram.com/innedu_ed/

2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” oraz przepisami prawa polskiego.

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

4. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Szkolna; zwana dalej „Organizatorem”.

5. Fundatorem nagród jest Organizator.

6. Konkurs trwać będzie od 02.08.2023 21:00 do 24.09.2023 do godziny 23:59.

7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Instagram, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie, a serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu.

8. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2

UCZESTNICY KONKURSU

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia.

2. Uczestnikiem Konkursu staje się osoba po spełnieniu łącznie warunków, o których mowa poniżej oraz w paragrafie 3, zwana dalej „Uczestnikiem”.

3. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób obserwujących profil @innedu_ed na Instagramie.

3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nieletnie, które ukończyły 13 lat, mają możliwość wzięcia udziału w Konkursie za wyrażeniem zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy posiadać aktywny profil w serwisie Instagram, zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w serwisie Instagram, założony i prowadzony zgodnie z regulaminem opublikowanym przez serwis Instagram oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami lub wytycznymi serwisu Instagram.

§ 3

ZASADY KONKURSU

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest odpowiedzieć pod postem konkursowym na pytanie „Za co kochasz edukację domową?”. Zwycięży jedna osoba, której odpowiedź zostanie uznana przez Organizatora za najciekawszą.

2. Tylko zgłoszenia konkursowe opublikowane w formie komentarza pod postem konkursowym w czasie wskazanym w § 1 pkt 6 biorą udział w Konkursie. Zgłoszenia w formie prywatnej wiadomości lub relacji w serwisie Instagram nie będą brały udziału w Konkursie.

3. W momencie opublikowania Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik automatycznie potwierdza, że Zgłoszenie to zostało wykonane samodzielnie i/lub Uczestnikowi przysługuje pełnia praw autorskich do tego Zgłoszenia.

4. W momencie opublikowania Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik automatycznie potwierdza, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

5. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe ani naruszać praw autorskich osób trzecich, obowiązującego prawa lub dóbr osobistych osób trzecich.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:

a) osób, które biorą udział w Konkursie, posługując się kilkoma różnymi kontami w serwisie Instagram.

b) osób, które biorą udział w Konkursie, posługując się kontem w serwisie Instagram, w którym został podany fikcyjny adres e-mail lub nieprawdziwe imię lub nazwisko danej osoby.

7. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Regulaminu Konkursu przez Uczestników powoduje utratę prawa do nagród.

8. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową (zwana dalej „Komisja Konkursowa”). Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

§ 4

NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie będzie gra planszowa DIXIT.

2. Nagroda nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.

3. Zwycięzca nie może zrzec się nagrody na rzecz osoby trzeciej.

4. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagród, jeśli komentarze będą niezgodne z przedstawionymi w Regulaminie wymaganiami.

§ 5

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się najpóźniej dnia 08.10.2023 r. do godziny 23.59.

2. Organizator ma prawo wydłużyć lub skrócić czas trwania Konkursu, informując o tym w poście z zadaniem konkursowym.

3. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wynikach Konkursu w odpowiedzi na ich komentarz do postu z zadaniem konkursowym na osi czasu profilu @innedu_ed w serwisie Instagram. Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z profilem @innedu_ed na Instagramie poprzez wiadomość prywatną, aby otrzymać nagrodę. Nagroda zostanie wysłana pocztą.

4. Aby móc odebrać nagrodę, Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z profilem @innedu_ed na Instagramie poprzez wiadomość prywatną najpóźniej do dnia 19.10.2023 r. do godziny 23:59. W przypadku braku kontaktu ze strony Zwycięzcy, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zwycięzcy oraz wyboru Zwycięzcy alternatywnego spośród pozostałych Zgłoszeń konkursowych.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie bądź nieodebranie przez Zwycięzcę, z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora, informacji o zwycięstwie.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych osobowych przez uczestników Konkursu. W wypadku niemożliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą z tego powodu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagród.

§ 6

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu – tj. imię i nazwisko, a także nazwa profilu w serwisie Instagram będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania i odbioru nagród.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia zwycięzcy Konkursu, na co Uczestnik wyraża zgodę.

4. Podanie danych osobowych do udziału w Konkursie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, z zastrzeżeniem, że ich niepodanie, podanie danych niepełnych lub nieprawdziwych uniemożliwia udział w Konkursie i może być podstawą do odmowy wydania Nagrody. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

5. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania konkursu do momentu wyłonienia zwycięzcy, przekazania nagród i realizacji ewentualnych postępowań związanych ze złożeniem reklamacji. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestnika, który otrzymał Nagrodę w Konkursie, kończy się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się Konkurs.

§ 7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA I UCZESTNIKA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.

2. Uczestnik ponosi wobec Organizatora pełną odpowiedzialność w wypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:

a. ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, a w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie połączenia mogącego spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do serwisu Instagram drogą elektroniczną, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,

b. jakiekolwiek problemy wynikające z działania serwisu Instagram,

c. sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w serwisie Instagram powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w serwisie Instagram,

d. naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z kont w serwisie Instagram.

§ 8

PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 9

REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem profilu @innedu_ed na Instagramie.

2. Prawo złożenia reklamacji w Konkursie przysługuje wyłącznie Uczestnikom Konkursu.

3. Reklamacje zgłaszane mogą być w trakcie trwania konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu.

4. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ich otrzymania.

5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony informacją przesłaną w odpowiedzi na wiadomość, w której została zgłoszona reklamacja.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie wraz z rozpoczęciem Konkursu.

2. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie: ed.fundacjaszkolna.edu.pl

3. Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny.